Havarijní linka
725 849 796
ZBZS Libušín

O nás

Báňská záchranná služba má za úkol provádět práce a rychlé a účinné zásahy k záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomocí v podzemí, zdolávání havárií a odstraňování následků havárií, viz Vyhláška č. 447/2001 o báňské záchranné službě, kterou dále upravuje novela č. 305/2015.

Mimo těchto úkolů vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. práce ve výšce a nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou.

Báňské záchranné stanice na základě smluvních vztahů zajišťují báňskou záchrannou službu i pro jiné právní subjekty.

Historie stanice

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena činnost Závodní báňské záchranné stanice Libušín, která byla zřízena státním podnikem Palivový kombinát Ústí (PKÚ).
Stanice je zařazena do integrovaného záchranného systému (IZS) a spadá do obvodu působnosti HBZS Ostrava.

Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu došlo ke sloučení státního podniku Palivový kombinát Ústí a státního podniku DIAMO.

Od 1.1. 2022 se PKU s. p. stal odštěpným závodem s. p. DIAMO.

Od 1. 1. 2023 je závodní báňská záchranná stanice Libušín součástí odštěpného závodu HBZS Ostrava.

Hlavním úkolem ZBZS Libušín je zejména:

  • zajištění báňské záchranné služby na pracovištích PKÚ, dalších státních podniků a jiných organizací
  • spolupráce s jednotkami integrovaného systému při řešení mimořádných událostí v rámci krizového řízení
  • plnění dalších úkolů dle rozhodnutí, vydaných zřizovatelem a státní báňskou zprávou

ZBZS Libušín sídlí v prostorách bývalé sociální a správní budovy Kladenských dolů. V organizační struktuře státního podniku je zařazena jako samostatný odbor v útvaru náměstka ředitele pro zahlazování následků hornické činnosti. V současné době má stanice 33 kmenových zaměstnanců, z toho 29 s odborností báňský záchranář (vedoucí ZBZS, zástupce vedoucího ZBZS, 3 směnoví technici, vedoucí mechanik, zástupce vedoucího mechanika, 3 mechanici a 19 záchranářů). Báňští záchranáři jsou rozděleni do šesti čet. Další 4 dobrovolní členové sboru jsou zaměstnanci jiných organizačních složek podniku.

Pro možnost okamžitého výjezdu k mimořádné události zajišťuje ZBZS Libušín v prostorách stanice nepřetržitou pohotovost pěti báňských záchranářů ve složení:

  • velitel pohotovosti
  • tři záchranáři
  • mechanik - řidič pohotovostního vozidla

Dále jako zálohu tvoří domácí pohotovost ve stejném složení jako pohotovost na stanici.
ZBZS Libušín je vybavena moderní záchranářskou technikou včetně kyslíkových dýchacích přístrojů typu PSS BG4 a vzduchových dýchacích přístrojů typu PSS 7000. Materiálové a technické vybavení stanice umožňuje záchranářům provádět zásahy v nedýchatelném ovzduší, činnost v biologicky či chemicky závadném prostředí, práce ve výškách a nad volnou hloubkou a jiné speciální a rizikové práce s využitím záchranářské techniky.

Kromě zajišťování báňské záchranné služby vykonávají zaměstnanci mimo stálou pohotovost práce na zahlazování následků minulé hornické činnosti. Jedná se zejména o likvidaci důlních děl, sanačně - rekultivační práce či průzkumné vrtání.
Další náplní prací ZBZS je ještě příležitostná komerční činnost, při které je využita odbornost zaměstnanců jako jsou např. výškové práce s využitím lezecké techniky, vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla atd.